Sarajevsko
Sarajevsko
Sarajevsko

Sarajevsko • 2017-09-17 -  Rešad Ferhinjaković - Visoko
 • 2017-09-16 -  Senad Jakubović - Sarajevo
 • 2017-09-15 -  Haris Hindić - Jablanica
 • 2017-09-14 -  Mirza Beganović - Travnik
 • 2017-09-13 -  Isajbeg Kopić - Ilijaš
 • 2017-09-12 -  Armin Gežo - Sarajevo
 • 2017-09-11 -  Mahir Čurt - Visoko
 • 2017-09-10 -  Muris Điro - Sarajevo
 • 2017-09-09 -  Adin Kavaz - Zenica
 • 2017-09-08 -  Katarina Vojić - Sarajevo
 • 2017-09-07 -  Larisa Kovačević - Breza
 • 2017-09-06 -  Maida Kadrić - Sarajevo
 • 2017-09-05 -  Esmeralda Jelovac - Mostar
 • 2017-09-04 -  Šaban Ibišević - Sarajevo
 • 2017-09-03 -  Ajdina Selimović - Ilijaš
 • 2017-09-02 -  Sakib Avdić - Sarajevo
 • 2017-09-01 -  Predrag Đorđević - Sarajevo
 • 2017-08-31 -  Arslan Špuren - Konjic
 • 2017-08-30 -  Fikret Hero - Mostar
 • 2017-08-29 -  Alem Ćatović - Ilidža
 • 2017-08-28 -  Alma Avdić - Sarajevo
 • 2017-08-27 -  Ajla Đokić - Kakanj
 • 2017-08-26 -  Osman Dulić - Sarajevo
 • 2017-08-25 -  Elvis Duranović - Zenica
 • 2017-08-24 -  Mustafa Šahmanović - Vlasenica
 • 2017-08-23 -  Edis Šalja -Tarčin
 • 2017-08-22 -  Asim Seferović -Sarajevo
 • 2017-08-21 -  Nedžad Avdović - Sarajevo
 • 2017-08-20 -  Eldin Boja - Sarajevo
 • 2017-08-19 -  Jasmina Gerin - Mostar
 • 2017-08-18 -  Sekula Janjošić - Zvornik
 • 2017-08-17 -  Elvis Jusubašić - Sarajevo
 • 2017-08-16 -  Midhat Šahmanović - Sarajevo
 • 2017-08-15 -  Sead Sipović - Sarajevo
 • 2017-08-14 -  Alma Košarić Zuko - Sarajevo
 • 2017-08-13 -  Haris Begović - Jablanica
 • 2017-08-12 -  Andrijana Štaka - Trebinje
 • 2017-08-11 -  Mirela Zlatanović - Sarajevo
 • 2017-08-10 -  Anis Selimović - Tarčin
 • 2017-08-09 -  Biljana Ćorić - Ilidža
 • 2017-08-08 -  Jasmina Velagić - Mostar
 • 2017-08-07 -  Adisa Šehić - Ilijaš
 • 2017-08-06 -  Faruk Rušidović - Tuzla
 • 2017-08-05 -  Mirsad Kreho - Zenica
 • 2017-08-04 -  Rizah Imamović - Busovača
 • 2017-08-03 -  Amra Bukva - Goražde
 • 2017-08-02 -  Amira Pervan - Sarajevo
 • 2017-08-01 -  Edin Grcić - Sarajevo
 • 2017-07-31 -  Timur Sarajlić - Sarajevo
 • 2017-07-30 -  Indira Kitovnica - Ilijaš
 • 2017-07-29 -  Jasmin Godinjak - Trnovo
 • 2017-07-28 -  Mirsad Voloder - Ilidža
 • 2017-07-27 -  Aiša Sabljaković - Sarajevo
 • 2017-07-26 -  Mario Franjčević - Sarajevo
 • 2017-07-25 -  Indira Čorbo - Sarajevo
 • 2017-07-24 -  Izet Halilović - Semizovac
 • 2017-07-23 -  Džemail Selimbegović - Goražde
 • 2017-07-22 -  Admir Džampo - Zenica
 • 2017-07-21 -  Bakir Filipović - Sarajevo
 • 2017-07-20 -  Zaim Đozo - Sarajevo
 • 2017-07-19 -  Samir Šulović - Sarajevo
 • 2017-07-18 -  Jasmin Memić - Mostar
 • 2017-07-17 -  Fuad Puka - Sarajevo
 • 0000-00-00 -  
 • Avdić Sakib - Sarajevo
 • Nuhanović Halil - Vrapčići
 • Puka Fuad - Sarajevo

Učesnik koji tokom perioda trajanja nagradne igre od 17.07.2017. – 17.09.2017. godine do 00:00:00 sati pošalje SMS poruku sa alfanumeričkim kodom navedenim ispod čepa ambalaže proizvoda iz asortimana „Sarajevsko“ na broj 091 212 407, odobren od regulatorne agencije za komunikacije za SMS usluge, ima mogućnost da osvoji nagradu.

Asortiman Sarajevsko koji sudjeluje u nagradnoj igri označen je crvenim čepom i komunikacijom nagradne igre na čepu i etiketi. U nagradnoj igri učestvuju sljedeći proizvodi Sarajevske pivare:

 • Sarajevsko svijetlo pivo 0,5l povratna ambalaža
 • Sarajevsko svijetlo pivo 0,33l povratna ambalaža
 • Sarajevsko svijetlo pivo 0,33l nepovratna ambalaža
 • Sarajevsko svijetlo pivo 2l PET ambalaža


Svi zaprimljeni kodovi koji su poslani u toku jednog dana do 00:00:00 sati učestvuju u izvlačenju dnevne nagrade, mobitel Samsung J3.

Tri najvjernija igrača koja pošalju najveći broj kodova u toku trajanja nagradne igre nagradit ćemo sa po jednim mobitelom Samsung S8.

Jedan SMS kod ispod čepa u nagradnoj igri može učestvovati samo jednom.

Cijena SMS poruke iznosi (0.20 KM + PDV) za pošiljaoce svih mobilnih operatera na teritiriji BH (M:tel, BH Telecom, HT Eronet).

Svi učesnici nakon slanja SMS poruke će primiti povratni SMS u kojem su obaviješteni da je njihova poruka uredno zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri. Ukoliko je korisnik pogrešno poslao poruku primit će povratni SMS u kojem se obavještava da poruka nije uspješno zaprimljena te da pokuša ponovo. Ukoliko korisnik pošalje više identičnih SMS poruka uvažiće se samo prva zaprimljena. U obzir se ne uzima vrijeme kada je poruka poslana već vrijeme kada je zaprimljena.

Za učestvovanje u nagradnoj igri nema ograničenja, jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka s kodom za neograničen čepova. Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl…) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priredjivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući ili poništi prijave i učestvovanje u Nagradnoj igri.

Čep sa kojeg je poslan kod nije potrebno čuvati kao dokaz za učešće u nagradnoj igri.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„CRVENI ČEP - MOBITEL U DŽEP“


I NAZIV I SJEDIŠTE ORGANIZATORA

Član 1.

Organizator promocije i nagradne igre „CRVENI ČEP - MOBITEL U DŽEP“ je privredno društvo Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Franjevačka br. 15, 71000 Sarajevo, JIB: 4200231550007 ; (u nastavku: Organizator),


II NAZIV I CILJ NAGRADNE IGRE

Član 2.

Naziv nagradne igre je „CRVENI ČEP - MOBITEL U DŽEP“.
Cilj nagradne igre je promocija asortimana pića i brenda „Sarajevsko“.


III PREDMET, NAČIN I USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI

a) Proizvodi priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri ( PREDMET )


Član 3.

U nagradnoj igri učestvuju proizvodi Organizatora iz Asortiman pića „Sarajevsko” u ambalažima kako slijedi:

 • Sarajevsko svijetlo pivo u staklenoj ambalaži, od 0,50 l, povratna boca
 • Sarajevsko svijetlo pivo u staklenoj ambalaži, od 0,33 l, povratna boca
 • Sarajevsko svijetlo pivo u staklenoj ambalaži - twist off, od 0,33 l, nepovratna boca
 • Sarajevsko svijetlo pivo od 2 l

b) Pravila nagradne igre ( NAČIN PROVOĐENJA )


Član 4.

U nagradnoj igri može učestvovati svako punoljetno lice koje u periodu trajanja nagradne igre pošalje alfanumerički kod sadržan na unutrašnjoj strani čepa ambalaže iz asortimana proizvoda Sarajevske pivare navedenog u članu 3. ovih pravila.
Kod iz prethodnog stava učesnici prosljeđuju Organizatoru putem SMS poruke u kojoj navode kod sa čepa i šalju je na broj 091/212-407
Cijena SMS poruke iznosi 0,20 KM (slovima: dvadeset pfeninga), uz napomenu da PDV nije uključen u navedenu cijenu. Cijena SMS poruke neće se mijenjati tokom trajanja nagradne igre.
Učešćem u nagradnoj igri dobitnici nagrada potvrđuju svoju saglasnost da se njihovo ime i prezime, fotografije, lični podaci i/ili snimljeni materijal koriste na reklamno/promotivnim materijalima i na svim medijima, bez prava na naknadu i bez vremenskog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.

c) Uslovi učešća u nagradnoj igri ( USLOVI )


Član 5.

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva punoljetna lica na području BiH koja prijave svoje učešće putem SMS poruke na definisani način.
Uposlenici Sarajevske pivare d.d. Sarajevo ili članovi njihove uže porodice, kao i povezana lica koja su dio tehničke podrške, ne mogu učestvovati u nagradnoj igri.
Ako je dobitnik nagrade poslovno nesposobna ili ograničeno poslovno sposobna osoba, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje staratelja. U tom slučaju staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade.


Član 6.

Sva punoljetna lica mogu učestvovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem prijava, koje sadrže jedinstvene alfanumeričke kodove.
Prijave na osnovu kodova po kojim je učešće u nagradnoj igri već prijavljeno neće biti uzete u razmatranje od strane Organizatora.


IV MEHANIZAM NAGRADNE IGRE

Član 7.

Učesnik koji tokom perioda trajanja nagradne igre od 17.07.2017. – 17.09.2017. godine do 00:00:00 sati pošalje SMS poruku sa alfanumeričkim kodom navedenim na jednom od čepova ambalaže proizvoda asortimana iz člana 3. ovih pravila na broj 091 212 407, odobren od regulatorne agencije za komunikacije za SMS usluge, ima mogućnost da osvoji nagradu. Cijena poruke iznosi (0,20 KM + PDV) za pošiljaoce svih mobilnih operatera na teritoriji BiH (M:tel, BH Telecom, HT Eronet).
Svi učesnici koji putem SMS poruke pošalju alfanumerički kod sa čepa na broj 091 212 407 će primiti povratnu SMS poruku kojom će biti obaviješteni da je njihova poruka uredno zaprimljena i da učestvuju u nagradnoj igri. Ukoliko je korisnik poslao netačan kod primiće povratnu SMS poruku kojom se obavještava da poruka nije uspješno zaprimljena te da pokuša ponovo. Ukoliko korisnik pošalje više identičnih SMS poruka uvažiće se samo prva zaprimljena, dok će za svaku slijedeću identičnu poruku dobiti obavještenje da je njegov alfanumerički kod iskorišten te da ponovi učešće sa novim kodom.
U obzir se ne uzima vrijeme kada je poruka poslana već vrijeme kada je zaprimljena.
Za učestvovanje u nagradnoj igri nema ograničenja, jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka za neograničen broj različitih alfanumeričkih kodova. Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa, i sl.) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Organizator ima pravo da takvom učesniku privremeno ili trajno onemogući ili poništi prijave i učestvovanje u nagradnoj igri.


V NAGRADNI FOND

Član 8.

OPIS Kom Cijena Ukupno sa PDV NAGRADA
Mobitel Samsung Galaxy J3 63 290,00 KM 18.270,00 KM DNEVNA
Mobitel Samsung Galaxy S8 3 1.620,00 KM 4.860,00 KM GLAVNA

Vrijednost nagradnog fonda iznosi ukupno 23.130,00 KM (sa uračunatim PDV-om).


VI VRIJEME TRAJANJA I PODRUČJE ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Član 9.

Nagradna igra počinje 17.07.2017. godine i traje do 17.09.2017. godine, zaključno sa 00:00:00 sati, do kada svaki učesnik može prijaviti svoje učešće na način predviđen u ovim pravilima.
Promocija i nagradna igra odvijaće se na teritoriji Bosne i Hercegovine.


VII OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 10.

Ova Pravila će biti objavljena u jednom dnevnom listu koji izlazi na području održavanja nagradne igre, kao i na zvaničnoj web stranici Organizatora www.sarajevsko.ba.
Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnog organa.


VIII IZVLAČENJA NAGRADA NAGRADNE IGRE I OBJAVLJIVANJE IMENA DOBITNIKA

Član 11.

Učesnici koji su prijavili svoje učešće u nagradnoj igri „CRVENI ČEP - MOBITEL U DŽEP“ mogu osvojiti nagrade u dnevnom nagradnom izvlačenju, a tri učesnika koja u toku trajanja nagradne igre pošalju najveći broj SMS poruka sa ispravnim alfanumeričkim kodovima biće nagrađena glavnim nagradama.
U periodu od 17.07.2017. godine do 17.09.2017. godine, izvlačenja dobitnika dnevnih nagrada obavljaće se svakodnevno u 00:00:00 sati, a po završetku trajanja nagradne igre biće izvučena tri dobitnika glavnih nagrada.


Član 12.

Izvlačenja će se vršiti putem posebno dizajniranog programa u kojem će biti evidentirane sve pristigle prijave putem SMS poruka, te će se metodom slučajnog kompjuterskog odabira izvršiti izbor dobitnika.
Alfanumerički kod sa čepa na osnovu kojeg je dobitnik osvojio neku od nagrada prestaje važiti za naredna izvlačenja. Ukoliko dobitnik želi sudjelovati i u nastavku nagradne igre, potrebno je da ponovo učestvuje sa novim kodom, prema propisanim pravilima.


Član 13.

Izvlačenja svih nagrada održaće se u prostorijama:

„Sarajevska pivara“ d.d. Sarajevo

Franjevačka 15, 71 000 Sarajevo

na način definisan u članu 12. ovih pravila u prisustvu tročlane komisije.
Rezultati nagradnih izvlačenja će biti objavljeni nakon izvlačenja na web stranici organizatora: www.sarajevsko.ba dok će u nekim od dnevnih novina jednom sedmično biti objavljeni dobitnici za prethodnu sedmicu.


Član 14.

Sretni dobitnici će nagrade moći preuzeti lično u sjedištu Organizatora.
Svi dobitnici nagrada će u roku od 8 dana od dana izvlačenja nagrade putem SMS poruke ili elektronskom poštom biti pozvani da preuzmu nagradu.
Dobitnici su svoje nagrade dužni preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi.
Ako dobitnici u roku iz prethodnog stava ovog člana ne preuzmu osvojene nagrade, Organizator će ih ponovo putem SMS poruke ili elektronskom poštom u roku od 8 dana od isteka roka od 30 dana obavijestiti o osvojenoj nagradi, te obavezi da istu preuzmu u naknadnom roku od 8 dana od prijema ponovljene obavijesti o osvojenoj nagradi.
Ako uredno kontaktirani dobitnik ni u naknadnom roku iz prethodnog stava ovog člana ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu.


Član 15.

Ukoliko Organizatoru ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 8 dana od dana izvlačenja nagrade na osnovu dostupnih ličnih/osobnih podataka, dobitnik gubi pravo na nagradu.


Član 16.

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje u nagradnoj igri i ako u potpunosti prihvata ova Pravila.
Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.
Dobitnici nagrada pružiće sve potrebne informacije i dokumente kako bi se mogla primijeniti ova pravila i relevantni propisi.


Član 17.

Učešćem u nagradnoj igri dobitnici nagrada pristaju da njihovo ime i prezime bude objavljeno u slučaju dobitka nagrade, kao i da budu kontaktirani od strane Organizatora u cilju informisanja i promocije Sarajevske pivare d.d. Sarajevo i njenih proizvoda i usluga.
Prihvatanjem pravila i uslova učestvovanja u ovoj nagradnoj igri učesnici daju Organizatoru neopozivu i izričitu saglasnost da, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, njihove lične podatke obrađuje, prikuplja i koristi u mjeri koja je neophodna za ostvarivanje svrhe akcije, te dostavlja članicama grupe Sarajevska pivara - MIMS unutar i izvan države, kao i društvima sa kojima zaključi ugovor o poslovnoj saradnji, te onim državnim organima i institucijama kojim je Organizator, po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa, obavezan dostaviti podatke.
Učesnici takođe daju saglasnost da ih Organizator putem dostupnih sredstava priopćavanja (pismom, telefonom, elektronskim putem) obavještava o proizvodima i uslugama u okviru svoje poslovne djelatnosti, a koje su usmjerene na promociju ovog kao i drugih proizvoda i usluga Organizatora. Učesnici potvrđuju da su prihvatanjem ovih pravila obaviješteni o namjeri korištenja ličnih podataka u svrhu ove akcije kao i u marketinške svrhe, te se odriču prava da se takvoj obradi usprotive.


Član 18.

Eventualnu obavezu dobitnika na uplatu poreza na dohodak od igara na sreću preuzima Organizator.


IX OBJAVLJIVANJE IMENA

Član 19.

Učešćem u nagradnoj igri učesnik pristaje da bude kontaktiran od strane Organizatora u cilju informisanja i dogovaranja oko preuzimanja nagrade.
Učešćem u nagradnoj igri učesnik pristaje da, u slučaju osvajanja neke od nagrada, njegovo ime i prezime te mjesto prebivališta, koje će saopćiti organizatoru, budu objavljeni u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci Organizatora.
Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije kontakt osobi Organizatora.
Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez naknade.


X OBAVEZE UČESNIKA PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE

Član 20.

Učestvovanjem u promociji i nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju odredbe ovih Pravila.


XI PRAVA ORGANIZATORA

Član 21.

U slučaju neregularnosti prijave Organizator neće snositi nikakvu odgovornost.
Organizator ne odgovara za prijave koje ne ispunjavaju uslove iz ovih Pravila, kao ni za prijave koje pristignu izvan roka trajanje ove nagradne igre.


XII OTKAZIVANJE PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE

Član 22.

Organizator promocije i nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti u toku odvijanja promocije i nagradne igre, te u slučajevima više sile.


XIII SPOROVI

Član 23.

U slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri i Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Sarajevu.


Član 24.

Na ova pravila je saglasnost dalo Federalno ministarstvo finansija Rješenjem broj 05-14-2-483/17-T.B. od 04.07.2017. godine.Sarajevo, 05.07.2017. godine

Organizator:
SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo

Zlatko Ramić, direktor