PRAVILA NAGRADNE IGRE - "SREĆA ISPOD ČEPA"

I NAZIV I SJEDIŠTE ORGANIZATORA
Član 1.

Organizator promocije i nagradne igre „SREĆA ISPOD ČEPA“ je privredno društvo Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Franjevačka br. 15, 71000 Sarajevo, JIB: 4200231550007 (u nastavku: Organizator)

II NAZIV I CILJ NAGRADNE IGRE
Član 2.

Naziv nagradne igre je „SREĆA ISPOD ČEPA“.

Cilj nagradne igre je promocija asortimana pića i brenda „Sarajevsko“.

III PREDMET, NAČIN I USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI
a) Proizvodi priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri (PREDMET)
Član 3.

U nagradnoj igri učestvuju proizvodi Organizatora iz asortimana pića „Sarajevsko” u ambalažama kako slijedi:

R.Br. VRSTA PROIZVODA PAKOVANJE/AMBALAŽA
1. Sarajevsko pivo 0,33L /20 - STA. / POV.
2. Sarajevsko pivo 0,50L /20 - STA. / POV.
3. Sarajevsko pivo nepovratno 0,33L /24 - STA. / NEPOV.
4. Sarajevsko pivo 2,00L /6 - PET
5. Sarajevsko Premium pivo 0,33L /24 - STA. / POV.
6. Sarajevsko Premium pivo 0,50L /20 - STA. / POV.
7. Sarajevsko Premium pivo nepovratno 0,33L /24 - STA. / NEPOV.
8. Sarajevsko Radler limun nepovratno 0,33L /24 - STA. / NEPOV.

Proizvodi iz stava 1. ovog člana će biti posebno označeni u svrhu ove nagradne igre (čep u crvenoj boji i informacije o nagradnoj igri na etiketama ambalaže).

b) Pravila nagradne igre (NAČIN PROVOĐENJA)
Član 4.

U nagradnoj igri može učestvovati svako punoljetno lice koje u periodu trajanja nagradne igre pošalje alfanumerički kod sadržan na unutrašnjoj strani čepa ambalaže iz asortimana proizvoda Sarajevske pivare navedenog u članu 3. ovih pravila.

Kod iz prethodnog stava učesnici prosljeđuju Organizatoru putem SMS poruke na broj 091/212-407 ili unosom u odgovarajuće polje na web stranici Organizatora www.sarajevsko.ba.

Cijena SMS poruke iznosi 0,20 KM (slovima: dvadeset pfeninga), uz napomenu da PDV nije uključen u navedenu cijenu. Cijena SMS poruke neće se mijenjati tokom trajanja nagradne igre.

Učešćem u nagradnoj igri dobitnici nagrada potvrđuju svoju saglasnost da se njihovo ime i prezime, fotografije, lični podaci i/ili audio, video i foto zapisi koriste na reklamnim i promotivnim materijalima i u svim medijima, bez prava na naknadu i bez vremenskog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.

c) Uslovi učešća u nagradnoj igri (USLOVI)
Član 5.

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva punoljetna lica na području BiH koja prijave svoje učešće putem SMS poruke ili web stranice Organizatora na definisani način.

Uposlenici Sarajevske pivare d.d. Sarajevo ili članovi njihove uže porodice, kao i povezana lica koja su dio tehničke podrške, ne mogu učestvovati u nagradnoj igri.

Ako je dobitnik nagrade poslovno nesposobna ili ograničeno poslovno sposobna osoba, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje staratelja. U tom slučaju staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade.

Član 6.

Sva punoljetna lica mogu učestvovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem prijava, koje sadrže jedinstvene alfanumeričke kodove.

Prijave na osnovu kodova po kojim je učešće u nagradnoj igri već prijavljeno neće biti uzete u razmatranje od strane Organizatora.

IV MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
Član 7.

Učesnik koji tokom perioda trajanja nagradne igre od 18.06.2018. – 18.09.2018. godine do 23:59:59 sati pošalje SMS poruku sa alfanumeričkim kodom navedenim na jednom od čepova ambalaže proizvoda asortimana iz člana 3. ovih pravila na broj 091 212 407 , odobren od regulatorne agencije za komunikacije za SMS usluge, ili to učini putem internet stranice Organizatora, ima mogućnost da osvoji nagradu. Cijena poruke iznosi 0,20 KM + PDV za pošiljaoce svih mobilnih operatera na teritoriji BiH (M:tel, BH Telecom, HT Eronet).

Svi učesnici koji putem SMS poruke ili internet stranice Organizatora pošalju alfanumerički kod sa čepa primit će povratnu poruku kojom će biti obaviješteni da je njihova poruka uredno zaprimljena i da učestvuju u nagradnoj igri. Ukoliko je korisnik poslao netačan ili ranije iskorišten alfanumerički kod primit će povratnu poruku kojom se obavještava da poruka nije uspješno zaprimljena odnosno da alfanumerički kod nije ispravan te da pokuša ponovo. U obzir se ne uzima vrijeme kada je kod poslan ili unesen već vrijeme kad je zaprimljen.

Za učestvovanje u nagradnoj igri nema ograničenja, jedan učesnik može poslati ili unijeti neograničen broj različitih alfanumeričkih kodova. Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Organizator ima pravo da takvom učesniku privremeno ili trajno onemogući ili poništi prijave i učestvovanje u nagradnoj igri.

V NAGRADNI FOND
Član 8.
Vrsta nagrade Opis Kom Vrijednost pojedinačne nagrade sa uračunatim PDV-om Ukupno sa uračunatim PDV-om
Dnevna nagrada Mobitel - Samsung Galaxy J3 dnevna nagrada 90 310,05 KM 27.904,50 KM
Posebna nagrada Mobitel - Samsung Galaxy S9 nagrada za najveći broj poslanih kodova 3 1.532,70 KM 4.598,10 KM
Glavna nagrada Automobil Citroen C3 mjesečna nagrada 3 19.000,00 KM 57.000,00 KM
UKUPNO - VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA sa uračunatim PDV-om 89.502,60 KM

VI VRIJEME TRAJANJA I PODRUČJE ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE
Član 9.

Nagradna igra počinje 18.06.2018. godine i traje do 18.09.2018. godine, zaključno sa 23:59:59 sati, do kada svaki učesnik može prijaviti svoje učešće na način predviđen u ovim pravilima.

Promocija i nagradna igra odvijat će se na teritoriji Bosne i Hercegovine.

VII OBJAVLJIVANJE PRAVILA
Član 10.

Ova Pravila će biti objavljena u jednom dnevnom listu koji izlazi na području održavanja nagradne igre, kao i na zvaničnoj web stranici Organizatora www.sarajevsko.ba.

Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnog organa.

VIII IZVLAČENJA NAGRADA NAGRADNE IGRE I OBJAVLJIVANJE IMENA DOBITNIKA
Član 11.

Učesnici koji su prijavili svoje učešće u nagradnoj igri „SREĆA ISPOD ČEPA“ mogu osvojiti dnevne, posebne ili glavne nagrade.

U periodu od 18.06.2018. godine do 18.09.2018. godine, izvlačenja dobitnika dnevnih nagrada obavljaće se svakodnevno u 00:00:00 sati, izuzimajući dane u kojim se izvlače dobitnici glavnih nagrada. Dobitnici glavnih nagrada (automobila) biće izvučeni:

  1. Prvi automobil - 18.07.2018. godine, za period 18.06.2018. – 17.07.2018. godine
  2. Drugi automobil - 18.08.2018. godine, za period 18.07.2018. – 17.08.2018. godine
  3. Treći automobil - 19.09.2018. godine, za period 18.08.2018. – 18.09.2018. godine

Dobitnici posebnih nagrada biće određeni po završetku trajanja nagradne igre.

Član 12.

Izvlačenja dobitnika dnevnih i glavnih nagrada će se vršiti putem posebno dizajniranog programa u kojem će biti evidentirane sve pristigle prijave putem SMS poruka ili web stranice Organizatora, te će se metodom slučajnog kompjuterskog odabira izvršiti izbor dobitnika.

Alfanumerički kod sa čepa na osnovu kojeg je dobitnik osvojio neku od nagrada prestaje važiti za naredna izvlačenja. Ukoliko dobitnik želi sudjelovati i u nastavku nagradne igre, potrebno je da ponovo učestvuje sa novim kodom, prema propisanim pravilima.

Dobitnici posebnih nagrada ne određuju se slučajnim kompjuterskim odabirom. Dobitnici posebnih nagrada su tri učesnika koja pošalju najveći broj ispravnih alfanumeričkih kodova. U slučaju da dva ili više učesnika imaju evidentiran jednak broj kodova, prednost ima učesnik čiji je posljednji upućeni kod ranije zaprimljen.

Član 13.

Izvlačenja dnevnih i posebnih nagrada obavljaće se u prostorijama Organizatora:

„Sarajevska pivara“ d.d. Sarajevo

Franjevačka 15, 71 000 Sarajevo

na način definisan u članu 12. ovih pravila, u prisustvu tročlane komisije.

Izvlačenja glavnih nagrada biće javna i održaće se u nekom od studija izvan prostorija Organizatora, takođe na način definisan u članu 12. ovih pravila u prisustvu tročlane komisije.

Rezultati nagradnih izvlačenja će biti objavljeni nakon izvlačenja na web stranici organizatora: www.sarajevsko.ba dok će u nekim od dnevnih novina jednom sedmično biti objavljeni dobitnici za prethodnu sedmicu. Izuzetno, izvlačenje dobitnika glavnih nagrada biće snimano te će i video zapis izvlačenja biti emitiran na nekoj od TV stanica.

Član 14.

Organizator će u roku od 8 dana od dana izvlačenja nagrade putem SMS poruke ili elektronskom poštom obavijestiti dobitnika o osvajanju nagrade.

Dobitnici dnevnih i posebnih nagrada će svoje nagrade primiti na kućnu adresu u roku od 7 dana od dana objave imena i prezimena dobitnika i obavezni su pristati na fotografisanje prilikom uručenja nagrada.

Dobitnici glavnih nagrada će svoje nagrade preuzeti u prostorijama Organizatora, ul. Franjevačka br. 15, Sarajevo, i pristaju na snimanje i fotografisanje prilikom preuzimanja nagrada.

Dobitnici su svoje nagrade dužni preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi.

Ako dobitnici u roku iz prethodnog stava ovog člana ne preuzmu osvojene nagrade, Organizator će ih ponovo putem SMS poruke ili elektronskom poštom u roku od 8 dana od isteka roka od 30 dana obavijestiti o osvojenoj nagradi, te obavezi da istu preuzmu u naknadnom roku od 8 dana od prijema ponovljene obavijesti o osvojenoj nagradi.

Ako uredno kontaktirani dobitnik ni u naknadnom roku iz prethodnog stava ovog člana ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu.

Član 15.

Ukoliko Organizatoru ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 8 dana od dana izvlačenja nagrade na osnovu dostupnih ličnih/osobnih podataka, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Član 16.

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje u nagradnoj igri i ako u potpunosti prihvata ova pravila.

Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.

Dobitnici nagrada pružit će sve potrebne informacije i dokumente kontakt osobi Organizatora kako bi se mogla primijeniti ova pravila i relevantni propisi.

Član 17.

Dobitnici nagrada pristaju da njihovo ime i prezime te mjesto prebivališta koje će saopštiti Organizatoru, budu objavljeni u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci Organizatora, kao i da budu kontaktirani od strane Organizatora u cilju informisanja i promocije Sarajevske pivare d.d. Sarajevo i njenih proizvoda i usluga.

Prihvatanjem pravila i uslova učestvovanja u ovoj nagradnoj igri učesnici daju Organizatoru neopozivu i izričitu saglasnost da, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, njihove lične podatke obrađuje, prikuplja i koristi u mjeri koja je neophodna za ostvarivanje svrhe akcije, te dostavlja članicama grupe Sarajevska pivara - MIMS unutar i izvan države, kao i društvima sa kojima zaključi ugovor o poslovnoj saradnji, te onim državnim organima i institucijama kojim je Organizator, po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa, obavezan dostaviti podatke.

Učesnici takođe daju saglasnost da ih Organizator putem dostupnih sredstava priopćavanja (pismom, telefonom, elektronskim putem) obavještava o proizvodima i uslugama u okviru svoje poslovne djelatnosti, a koje su usmjerene na promociju ovog kao i drugih proizvoda i usluga Organizatora. Učesnici potvrđuju da su prihvatanjem ovih pravila obaviješteni o namjeri korištenja ličnih podataka u svrhu ove akcije kao i u marketinške svrhe, te se odriču prava da se takvoj obradi usprotive.

Član 18.

Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i dobitnici u nagradnoj igri prihvataju da imena dobitnika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez naknade.

Član 19.

Eventualnu obavezu dobitnika na uplatu poreza na dohodak od igara na sreću preuzima Organizator, što se ne odnosi na dobitnike glavnih nagrada koji su obavezni prilikom preuzimanja nagrade Organizatoru dostaviti dokaz o prijavi i uplati poreza.

IX OBAVEZE UČESNIKA PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE
Član 20.

Učestvovanjem u promociji i nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju odredbe ovih Pravila.

X PRAVA ORGANIZATORA
Član 21.

U slučaju neregularnosti prijave Organizator neće snositi nikakvu odgovornost.

Organizator ne odgovara za prijave koje ne ispunjavaju uslove iz ovih Pravila, kao ni za prijave koje pristignu izvan roka trajanja ove nagradne igre.

XI OTKAZIVANJE PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE
Član 22.

Organizator promocije i nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti u toku odvijanja promocije i nagradne igre, te u slučajevima više sile.

XII SPOROVI
Član 23.

U slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri i Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Sarajevu.

Član 24.

Na ova pravila je saglasnost dalo Federalno ministarstvo finansija Rješenjem broj 05-14-2-433/18 - T.B. od 24.05.2018. godine.Sarajevo, 29.05.2018. godine

Broj: 4443/2018Organizator:
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo
PRATITE NAS